Organizing Committee

General Chair

 • Wen Tong, Huawei Technologies Co., Ltd., Canada (tongwen@huawei.com)

Workshop Co-Chairs

 • Yuanhao Cui, Beijing University of Posts and Telecommunications, China (cuiyuanhao@bupt.edu.cn)
 • Jie Xu, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China (xujie@cuhk.edu.cn)
 • Kaitao Meng, University College London, UK (kaitao.meng@ucl.ac.uk)
 • Fan Liu, Southern University of Science and Technology, China (liuf6@sustech.edu.cn)
 • Tony Xiao Han, Huawei, IEEE ComSoc ISAC-ETI Chairs, China (tony.hanxiao@huawei.com)

Steering Committee Members

 • Prof. Yonina Eldar, Weizmann Institute of Science, Israel
 • Prof. Rui Zhang, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China
 • Prof. Christos Masouros, University College London, UK

Technical Program Chair

 • Prof. Aiming Tang, Shanghai Jiaotong University, China
 • Dr. Qixun Zhang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Mr. Jiali Nie, Beijing University of Posts and Telecommunications, China