Organizing Committee

Workshop Co-Chairs

 • Fan Liu, Southern University of Science and Technology, China (liuf6@sustech.edu.cn)
 • Christos Masouros, University College London, UK (c.masouros@ucl.ac.uk)
 • Jun Luo, Nanyang Technological University, Singapore, (junluo@ntu.edu.sg)

Technical Program Committee Chairs

 • Zhuangzhuang Cui, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (zhuangzhuang.cui@kuleuven.be)
 • Xinyu Li, Southeast University, China (xinyuli@seu.edu.cn)
 • Yi Gong, Beijing Information Science and Technology University, China (gongyi@bistu.edu.cn)

Publicity Co-Chairs

 • Jie Xu, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China (xujie@cuhk.edu.cn)
 • Claudio da Silva, Meta, USA (claudio.silva@ieee.org)

Advisory Board Members

 • Gerhard P. Fettweis, TU-Dresden, Germany (Gerhard.Fettweis@tu-dresden.de)
 • Yonina C. Eldar, Weizmann Institute of Sciences, Israel (yonina.eldar@weizmann.ac.il)
 • Athina Petropulu, Rutgers University, USA (athinap@soe.rutgers.edu)
 • Giuseppe Caire, TU-Berlin, Germany (caire@tu-berlin.de)
 • Daqing Zhang, Peking University, China (dqzhang@sei.pku.edu.cn)
 • Tao Gu, Macquarie University, Australia (tao.gu@mq.edu.au)