Organizing Committee

Workshop Co-Chairs

 • Yuanhao Cui, Beijing University of Posts and Telecommunications, China (cuiyuanhao@bupt.edu.cn)
 • Weijie Yuan, Southern University of Science and Technology, China (yuanwj@sustech.edu.cn)
 • Christos Masouros, University College London, UK (c.masouros@ucl.ac.uk)

TPC Co-Chairs

 • Difan Zou, The University of Hong Kong, China (dzou@cs.hku.hk)
 • Jiali Nie, Beijing University of Posts and Telecommunications, China (niejl@bupt.edu.cn)
 • Le Zheng, Beijing Institute of Technology, China (le.zheng.cn@gmail.com)

Advisory Board Members

 • Gerhard P. Fettweis, TU-Dresden, Germany (Gerhard.Fettweis@tu-dresden.de)
 • Yonina C. Eldar, Weizmann Institute of Sciences, Israel (yonina.eldar@weizmann.ac.il)
 • Athina Petropulu, Rutgers University, USA (athinap@soe.rutgers.edu)
 • Giuseppe Caire, TU-Berlin, Germany (caire@tu-berlin.de)
 • Daqing Zhang, Peking University, China (dqzhang@sei.pku.edu.cn)
 • Tao Gu, Macquarie University, Australia (tao.gu@mq.edu.au)
 • Joerg Widmer, IMDEA Networks, Spain (widmer@acm.org)
 • Tian He, University of Minnesota, USA (tianhe@umn.edu)
 • Jianmin Lu, Huawei Technologies Co., Ltd., China (lujianmin@huawei.com)