Organizing Committee

Honory Workshop Co-chairs

  • Wen Tong, Huawei Technologies Co., Ltd., Canada (tongwen@huawei.com)

Workshop Co-chairs

  • Prof. Jie Xu, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen. , China (xujie@cuhk.edu.cn)
  • Prof. Yuanhao Cui, Southern University of Science and Technology, China (cuiyh@sustech.edu.cn)
  • Prof. Andrew Zhang, University of Technology Sydney, Australia (andrew.zhang@uts.edu.au)
  • Prof. Weijie Yuan, Southern University of Science and Technology, China (yuanwj@sustech.edu.cn)

Technical Program Chairs

  • Prof. Yi Gong, Beijing Information Science and Technology University, China (gongyi@bistu.edu.cn)
  • Prof. Xinyu Li, Southeast University, China (xinyuli@seu.edu.cn)
  • Prof. Xiaowen Cao, Shenzhen University, China (caoxwen@outlook.com)